Algemene Voorwaarden

Kracht op poten, trainingscentrum, dagopvang en hotel voor honden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen mevrouw Nanda Pauwels – Nijkamp. h.o.d.n. “Kracht op poten” (Kvk nummer 74268236), hierna te noemen “Opdrachtnemer”, en de klant, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
 2. De klant die reeds eerder overeenkomsten met Opdrachtnemer is aangegaan waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing waren, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten van Opdrachtnemer in te
 3. Onder “training” wordt verstaan: de hondenschool van Opdrachtnemer, waarbij de hond(en) van de klant in groepsverband wordt/worden getraind.
 4. Onder “dagopvang” wordt verstaan: de opvang van de hond(en) van de klant voor één dag of dagdeel.
 5. Onder “hondenhotel” wordt verstaan: het verblijf van de hond(en) van de klant voor meer dan één dag of dagdeel.

2. Offertes, totstandkoming overeenkomst

 1. Een door Opdrachtnemer gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. De klant kan zich voor een training, dagopvang of hondenpension aanmelden via de website van Opdrachtnemer: https://krachtoppoten.kennelcare.nl
 3. . De overeenkomst komt tot stand op het moment datOpdrachtnemer de boeking bevestigd, althans dat een boeking door het boekingssysteem wordt bevestigd. Nieuwe honden komen altijd eerst een dag op proef.
 4. De Opdrachtnemer behoud zich het recht voor een aanmelding te weigeren, bijvoorbeeld als het hond niet voldoet aan de voorwaarden voor training, dagopvang of hondenpension of als er onvoldoende plekken beschikbaar zijn.

3. Bedenktijd / herroepingsrecht bij online boekingen

 1. De klant kan de overeenkomst voor een training die online tot stand is gekomen binnen 14 dagen na het aangaan daarvan zonder opgave van redenen herroepen.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet als de Opdrachtnemer haar verplichtingen op grond van de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant volledig is nagekomen.
 3. Het herroepingsrecht geldt bovendien niet voor overeenkomsten betreffende de dagopvang of hondenpension.

4. Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt de klant dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Opdrachtnemer, bijvoorbeeld per e-mail.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 3. Als de klant de overeenkomst herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant aan de Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis die door de Opdrachtnemer is uitgevoerd op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst. Als de klant bijvoorbeeld binnen de herroepingstermijn een training heeft gevolgd, betaalt de klant die training.

5. Verplichtingen van de Opdrachtnemer bij herroeping

 1. Opdrachtnemer vergoedt alle betalingen, eventueel na verrekening (zie artikel 4 hiervoor) onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant de herroeping meldt. Opdrachtnemer gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt.

6.Klachtenregeling

 1. Opdrachtnemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De klant kan een klacht ook indienen bij het EU platform voor geschillenbeslechting via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Opdrachtnemer. Klachten kunnen worden gemeld bij: info@krachtoppoten.nl
 3. Bij Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Opdrachtnemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

7. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient voor het starten van de training of verblijf in de dagopvang en/of hondenhotel bijzonderheden met betrekking tot zijn hond mede te delen aan de Opdrachtnemer die van belang zijn voor een goede en verantwoorde training, huisvesting en verzorging van de hond, zoals onder meer toch niet uitsluitend: allergieën, vaccinaties, ziektes.
 2. De hond dient ingeënt te zijn met de cocktailenting en tegen kennelhoest en andere gebruikelijke ziektes. Tevens dient de hond vrij te zijn van wormen, vlooien, luizen en teken. De klant verplicht zich de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen over loopsheid en eventuele ziektes van de hond. Loopse teven – of teven waarvan verwacht kan worden dat zij gedurende de opvangperiode loops kunnen worden – komen niet in aanmerking voor de (opvang)diensten van de Opdrachtnemer.
 3. De hond dient in voldoende mate geleerd te hebben te komen op commando en moet sociaal zijn in omgang met soortgenoten (vooral met de andere honden in de groep) en mensen. Niet gesocialiseerde honden en honden met gedragsproblemen komen niet in aanmerking voor de opvang. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of probleemgedrag te weigeren.
 4. De klant dient te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor de hond.
 5. Indien de klant niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de klant.
 6. De klant dient te allen tijde de huisregels van Opdrachtnemer in acht te nemen. Deze zijn de vinden op de website: krachtoppoten.nl.

8. Training

 1. Een training bestaat uit 10 lessen van een uur. Daarnaast worden er periodiek verschillende trainingen en workshops gegeven zoals: vuurwerktraining, kind-hondtrainingen, non-verbale communicatie met de hond en stresssignalen.
 2. De prijzen voor een training zijn te vinden op de website van Opdrachtgever.
 3. Indien de klant jonger is dan 16 jaar behoudt de Opdrachtnemer zich het recht om te zelf te bepalen of cursist geschikt is voor een training. Opdrachtnemer kan als voorwaarden voor deelname eisen dat de klant die jonger is dan 16 jaar begeleid dient te worden door ouder of voogd.
 4. Opdrachtnemer kan bepalen dat een hond niet deel mag nemen aan een training als Opdrachtnemer gegronde reden heeft dat de hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers en/of honden.

9. Dagopvang en hondenhotel

 1. Bij aanvang van het 1e verblijf (dagverblijf of verblijf in het hondenhotel) wordt voor iedere klant eenmalig een registratieformulier opgesteld. Het registratieformulier bevat onder meer de volledige naam en het adres van de klant, het telefoonnummer waar de klant bereikbaar is gedurende de opvang, de naam van de hond, een foto van de hond, gegevens ten aanzien van het ras, het geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van de hond.
 2. Opdrachtnemer verplicht zich om de hond zorgvuldig te huisvesten, te voeden en te verzorgen. Daarbij zal Opdrachtnemer zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de hond.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de toegang tot de dagopvang/hondenhotel te weigeren, als de klant niet tijdig (online) heeft gereserveerd of de hond niet beschikt over de wettelijke, dan wel door de Opdrachtnemer verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.
 4. Voor verblijf in de hondenhotel geldt een minimale afname van 2 dagen (1 nacht).
 5. De dagopvang is geopend van 7:30 uur tot 18:00 uur. Als de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van de hond bij Opdrachtnemer meldt, mag Opdrachtnemer de overeenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval blijft de klant desondanks aan Opdrachtnemer de overeengekomen prijs verschuldigd.
 6. De klant is verplicht de hond aan het einde van het overeengekomen verblijf weer op te halen. Over de periode die de hond na de beëindiging van de overeenkomst bij Opdrachtnemer verblijft, is de klant een aanvullende vergoeding verschuldigd. Als de klant de hond vervroegt ophaalt, blijft hij de vergoeding voor de hele dag/het hele verblijf verschuldigd.
 7. De prijzen voor dagopvang zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer. De klant heeft de mogelijk een incidenteel dagverblijf te boeken, gebruik te maken van een maandabonnement of een strippenkaart. Daarbij kan een verblijf op vaste dagen worden overeengekomen.
 8. De klant is verplicht bij verblijf in het hondenhotel het paspoort mee te nemen. Zonder paspoort wordt de hond niet aangenomen voor een overnachting.

10. Annulering van een training, dagopvang of hondenhotel

 1. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor een training te annuleren als er onvoldoende aanmeldingen zijn, er geen trainer beschikbaar is of zich een calamiteit voordoet. Opdrachtnemer zal de klant hierover zo spoedig mogelijk berichten.
 2. Trainingen die door de Opdrachtnemer zijn afgelast worden verplaats, althans de klant heeft de mogelijkheid om een training op een andere dag te volgen. Restitutie van de prijs voor de training vindt niet plaats.
 3. Overeenkomsten voor trainingen, dagopvang of hondenhotel die door de klant later dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd of als de klant niet verschijnt, worden door Opdrachtnemer als ontbinding beschouwd. Dit komt voor rekening en risico van de klant. Restitutie van de prijs voor de training vindt niet plaats.

11. Ziekte, verwonding en/of overlijden van de hond

 1. De klant machtigt Opdrachtnemer om in geval van ziekte of verwonding van de hond (of een redelijk vermoeden daarvan) tijdens het verblijf van de hond bij de Opdrachtnemer op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.
 2. Een hond met mogelijk besmettelijke klachten is niet welkom totdat de hond weer gezond is en er geen besmettingsgevaar meer is. Mocht een hond tijdens zijn verblijf bij Opdrachtnemer klachten met mogelijk besmettingsgevaar hebben (zoals bijv. diarree, braken of blijven kuchen), dan wordt deze direct in quarantaine geplaatst. De hond dient zo snel mogelijk, na constatering en bekendmaking aan de klant, te worden opgehaald door de klant.
 3. Als de hond tijdens het verblijf bij de Opdrachtnemer onverhoopt komt te overlijden, zal de Opdrachtnemer alles in het werk stellen om de vooraf kenbaar gemaakte wensen van de klant te respecteren. Alle kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de klant. Bij overlijden kan Opdrachtnemer door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer zal in de hiervoor genoemde situaties altijd proberen eerst contact te leggen met de klant.

12. Facturatie en betaling

 1. Trainingen worden vooruitbetaald bij het aanmelden voor de Training via IDeal of bankoverschrijving. De vergoeding voor de dagopvang wordt achteraf, per maand voldaan, tenzij de klant een strippenkaart afneemt. De strippenkaart dient door de klant vooraf te worden voldaan.
 2. Tenzij in de overeenkomst anders wordt bepaald, dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn.
 3. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is de klant tot aan de dag van volledige betaling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na een eerste aanmaning betaling uitblijft, is de klant de (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd conform het bepaalde in de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten. Indien een factuur of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Opdrachtnemer haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen.

13. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, zowel contractueel als buitencontractueel, voor alle schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het betreffende geval uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot EUR 500,00.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, waaronder onder meer doch niet uitsluitend gederfde winst en andere indirecte economische schade, schade van derden, operationele verliezen, gemiste kansen en/of smartengeld.
 3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van een klant aan Opdrachtnemer krachtens enige rechtsverhouding tot Opdrachtnemer uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder ook alle medewerkers en alle overige personen die bij, voor of namens Opdrachtnemer werkzaam zijn, direct of indirect.
 4. De klant is aansprakelijk voor en vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle schade welke door de klant en/of zijn hond(en) wordt toegebracht aan personen, andere dieren of zaken.
 5. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor zover dit in strijd is met de wet.

14. Diverse, Social Media

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gewijzigd. Dat geldt ook voor dit schriftelijkheidsvereiste.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volledige werking behouden. In dat geval zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig doel en strekking van deze algemene voorwaarden en wel zodanig dat een nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.
 3. De klant geeft Opdrachtnemer het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 4. Opdrachtnemer maakt foto´s en video’s van de honden voor haar website en social media accounts (zoals Instagram). De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat Opdrachtnemer foto’s en video’s van de honden op internet mag gebruiken.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst, waarbij het Opdrachtnemer vrijstaat de klant ook te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn

 

 

Hondenschool - Puppytraining en hondentrainer in Twente

Basisvertrouwen   Verbondenheid   Veiligheid   Kracht