Algemene Voorwaarden

Kracht op poten, trainingscentrum en dagopvang voor honden

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
1.1 Opdrachtnemer: Kracht op poten
1.2 Opdrachtgever: De eigenaar van de hond die de overeenkomst heeft ondertekend.
1.3 Overeenkomst: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
1.4 De opvanghond: De opvanghond waarvoor de opdrachtgever en –nemer de overeenkomst hebben gesloten.

Artikel 2- Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3 De opvanghond dient in voldoende mate geleerd te hebben te komen op commando en moet sociaal zijn in omgang met soortgenoten (vooral met de andere honden in de groep) en mensen.
Niet gesocialiseerde honden en honden met gedragsproblemen komen niet in aanmerking.
2.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om opvanghond op grond van atypisch of probleemgedrag te weigeren.

Artikel 3 – Gezondheid

3.1 De opvanghond dient ingeënt te zijn met de jaarlijkse cocktailenting en tegen kennelhoest (minimaal 2 weken voor de opvang) Tevens dient de hond vrij te zijn van wormen, vlooien, luizen en teken. Reutjes dienen vanaf 12 maand gecastreerd te zijn en voor die tijd bekijken we hoe het gaat aan de hand van gedrag.
3.2 Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen over loopsheid en eventuele ziektes van de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten. Loopse teven – of teven waarvan verwacht kan worden dat zij gedurende de opvangperiode loops kunnen worden – komen niet in aanmerking voor de opvangdiensten van de opdrachtnemer.
3.3 Opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt opdrachtnemer om in geval van ongevallen, ziekte e.d. de hond op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, zo nodig medische handelingen te verrichten en/of medicijnen voor te schrijven en toe te (laten) dienen. Het e.e.a. naar (de van tevoren op de overeenkomst kenbaar gemaakte) wensen van opdrachtgever.
3.4. Een hond met mogelijk besmettelijke klachten zijn niet welkom op de opvang totdat de hond weer gezond is en er geen besmettingsgevaar meer is.

3.5 7. Indien een hond tijdens zijn verblijf bij de opvang klachten met mogelijk besmettingsgevaar heeft zoals bijv. diarree, braken of blijven kuchen), dan wordt de hond direct in quarantaine geplaatst. De hond dient zo snel als mogelijk, na constatering en bekendmaking aan de eigenaar, worden opgehaald door de eigenaar of een begeleider.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht het overeenkomstformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk tegenover opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.3 Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn voor de hond.
4.4 Opdrachtgever wordt – indien nodig – door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de perioden dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
4.5 M.b.t. de opvangservice is de opdrachtgever – bij het afzeggen van een mondelinge/schriftelijke vastgelegde opvangperiode – geen annuleringskosten verschuldigd indien de annulering 14 dagen of meer voor de betreffende opvangperiode is gemeld bij opdrachtnemer.
Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten e.d. geldt het volgende:
Bij annuleringen minder dan 24 uur voor de aanvang van de betreffende opvangperiode (d.w.z. na 7:30 uur ‘s ochtends van de opvangdag) wordt het geldende tarief over de gehele overeengekomen opvangperiode in rekening gebracht.
4.6 De opdrachtnemer kent alleen dagtarieven. Opvangtarieven op basis van ½ dagen of korter zijn niet mogelijk. Een opvangdag loopt tussen 7:30 en 18:00 uur, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5- Rechten en plichten opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond, zoals een vakbekwaam houder van honden betaamt.
5.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer van mening dat het onverantwoord is de hond in de opvang te houden.
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de hond te weigeren.
5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opvangdiensten tijdelijk stop te zetten wegens vakantie, nationale feestdagen, e.d.

Artikel 6- Schade en verzekeringen

6.1 Eigenaar van de hond is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die de hond toebrengt aan anderen of aan de eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

Artikel 7- Betalingen

7.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief B.T.W.
7.2 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
7.3 Opdrachtgever heeft geen recht op korting of terugbetaling van het op de overeenkomst bedoelde opvangbedrag in geval hij/zij de afgesproken oppasperiode voortijdig beëindigt. (D.w.z. als de hond eerder wordt opgehaald dan overeengekomen).
7.4. Betalingen van abonnementen voor vaste dagen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Artikel 8- Aansprakelijkheid

8.1 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om opvangdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan – zo spoedig als mogelijk is – in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
8.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen opvangbedrag van de overeenkomst.
8.3 De eigenaar van de honden moet een WA-verzekering hebben afgesloten waarbij de hond/honden van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. (Zie ook 6.1)

Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht

9.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter gevestigd binnen het gebied van de opdrachtnemer.
9.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Hondenschool - Puppytraining en hondentrainer in Twente

Basisvertrouwen   Verbondenheid   Veiligheid   Kracht